Звіт керівника дошкільного закладу за 2016-2017 навчальний рік

 

Звіт керівника Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 351»

Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом і громадськістю

за 2016 -  2017 навчальний рік.

 

      Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

      Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

       Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

       Дошкільний навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України на 2016-2017 навчальний рік:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Нової редакції Державного стандарту дошкільної освіти України - Базового компонента

- Програми виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» (оновлена), а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

       Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

       Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

       Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач Уманець Любов Миколаївна,  згідно зі Статутом.

       Дошкільний навчальний заклад розрахований на 110 місць, а в 2016– 2017 н.р виховувалися 156  дітей дошкільного віку.

       Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

       У дошкільному закладі функціонують  6 груп: з них 2 ясельні групи і 4 садові, які працюють з 07.00 до 17.30 і одна група – чергова – до 19.00 години з п’ятиденним робочим тижнем.

       Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється через чергу електронної реєстрації та на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини.

        Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

       Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

       План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ДНЗ  і погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.   

      Організована навчально-пізнавальна діяльність здійснюється відповідно до наказу МОН від 20.04.2015 № 444 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»      

      Навчально–матеріальне забезпечення відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002р. № 509, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально–наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі.

       В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей, всі групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно–ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми. Ігрові осередки обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.

       В музичній залі представлені сучасні технічні засоби навчання: музичний центр, магнітофон, нетрадиційні дитячі музичні інструменти та дитячі інструменти відповідно програми.

       Для задоволення потреб художньо–естетичного нахилу є різні види театру: ляльковий, пальчиковий, тіньовий  та настільний.

       Для проведення занять з фізкультури є все необхідне обладнання «шведська стінка»; обручі, лави, мати, ребристі дошки, дуги, м’ячі, мішечки з піском для метання, кеглі та матеріали для нетрадиційних видів оздоровлення дошкільників.

       Медичне обслуговування дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безплатній основі. Медична сестра дошкільного закладу Ткаченко Наталя Олександрівна  здійснює профілактичні заходи  в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, за фізичним розвитком дітей, за дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил.

      Планування роботи ДНЗ № 351 здійснюється відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентується організація методичної роботи дошкільного закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет, який є науково–методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2016-2017 н.р. кабінет поповнився наочно–дидактичними посібниками, науковою, навчально–методичною літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя–методиста Лещенко Кіри Миколаївни педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний , інноваційний.  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

       Методист закладу проводить контроль  за розвитком професійної майстерності. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди занять та режимних моментів, використання кращого досвіду вихователів садка, міста. У всіх вихователів є теми з самоосвіти за якими вони створюють індивідуальний план  та реалізують його протягом року. Вихователі приймають участь у проведенні педагогічних рад , консультацій для батьків, районних та міських семінарах , методоб’єднаннях.

       Слід відмітити, що з  вересня місяця 2016 року колектив активно бере участь в розв’язанні науково–методичної проблеми, а саме: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІI етап).

       На зміну інформаційно–репродуктивному процесу навчання приходить проблемно-творчий. Суспільству потрібні люди з гнучким і критичним мисленням, творчою ініціативою, високим адаптаційним потенціалом. Щоб виростити дитину як творчу особистість, використовуються педагогічні технології, у яких розвиток здібностей є пріоритетним.

       Навчально–виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Базового компонента (нова редакція) та програм виховання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт».

       Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ є: діти, педагоги, технічні працівники, батьки. Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у  дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

       У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та бінарні. Зокрема, були проведені заняття:

-             «Поміж пісків»  Інтегроване заняття для молодших дошкільників з використанням технології сендплей . - вихователь Дворянкіна О.М.,

-             «Збережемо тепло» Економічне виховання.- вихователь Крутих А.Г.,

-             «Казкова подорож» Комбіноване заняття для дітей раннього віку. - вихователь Груєнко В.М.,

-              «Україна – мій рідний дім» Інтегроване заняття з національно-патріотичного виховання - вихователь Голомозенко Т.Ф.,

-             «Веселі забави малюків» Інтегроване заняття з сенсорного розвитку під час організованої діяльності в ранньому віці - вихователь Ларіонова В.І.,

-             «Кумедні іжачки» Спеціалізоване заняття з бігового основного рухового режиму. – вихователь Тимошенко І.П.,

-             «Хмаринка кличе до гри» Комплексне заняття для дітей раннього віку – вихователь Філоненко О.І.,

-             «Навіть малятам про гроші треба знати» Заняття-гра зі сталого розвитку. - вихователь Литвинова Г.В.

       Організація життєдіяльності дітей включає в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились тематичні тижні: української мови , безпеки , тиждень фізкультури, місячник «Увага! Діти на дорозі» .

Дні здоров'я,  День сім'ї, День довкілля, День казки, День патріота України.

       Вихователями всіх груп та музичним керівником були підготовлені свята та розваги: День Знань, Свято Осені, Новорічне свято, Різдвяні свята, Матусине свято, до Дня народження Т.Г.Шевченка, свято Великодня, Випускний бал у старшій групі, музично-спортивні розваги, організовувалися конкурси та виставки дитячих малюнків, поробок, спільних робіт з батьками та вихователями («Моя країна – Україна», «Осінь-чарівниця», «Ой весела в нас зима», «Подарунок матусі», «Великдень»).

       Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований  згідно зі штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Педагогічне навантаження розподілено раціонально. Педагогічні працівники за віковими групами закріпляються наказом по дошкільному навчальному закладу на початку навчального року. Керівництво  закладу приділяє велику увагу створенню у кожній групі мікрогрупи за психологічною сумісністю. На основі спостережень і тестувань психологом Дорошенко Л.В. визначаються рівень емпатії, емоційний комфорт, професійно-індивідуальна спрямованість членів групи.

       Адміністрація  дошкільного навчального закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра, створюючи всі умови для розкриття їх творчого потенціалу. Також створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.  

       У 2016 році  пройшли курсову перепідготовку, а в 2017 році – атестувалися вихователь Литвинова Г.В., вихователь Груєнко В.М., вихователь Тимошенко І.П.(позачергово), практичний психолог Дорошенко Л.В.,вихователь-методист Лещенко К.М. Вихователю Литвиновій Г.В. підтверджено 9-тий тарифний розряд та відповідність займаній посаді, вихователю Груєнко В.М. підтверджено педагогічне звання «Вихователь-методист» та відповідність займаній посаді, вихователю Тимошенко І.П. підтверджено педагогічне звання «Вихователь-методист» та присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії», вихователь-методист Лещенко К.М. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» , практичний психолог Дорошенко Л.В. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «психолог-методист».

     Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей  закладу.

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі здійснюється на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2001 № 1519 року «Про затвердження норм харчування  в начальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298\227 (зі змінами і доповненнями).

       Для забезпечення правильного харчування будь-якої людини необхідні три умови:

- наявність у їжі усіх необхідних інгредієндів;

- здоровий травний тракт;

- раціональний режим харчування.

       В нашому дошкільному закладі діти одержують 3-х разове харчування, відповідно до затвердженого Держпродспожив службою двотижневого меню на зимовий та літній період. Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

       Під час організації харчування, ми дотримуємося гігієнічних вимог до приготування, перенесення та роздачі їжі, не допускаючи  порушень режиму дня, щоб не було зниження апетиту та поганого засвоєння їжі. Продукти харчування та продовольча сировина постачаються в заклад централізовано з баз постачальників: ТОВ « Оптітрейд», ТОВ «Круг А», ЧП«Леся»,                                                ФОП МарченкоД.В., ТОВ «Гарант-2010», ТОВ «Крайт»ПП , ТОВ «Агора-Н»,  ТОВ «Екофуд Днепр», ТОВ «Продкейтеринг»,                      ФОП «Гентеш Й.Л. , Гентеш Р. Й.», ФОП «Бескровний В.А.»,

які визначені рішенням тендерного комітету управління освіти Дніпровської міської ради. Продукти харчування мають сертифікати якості та гігієнічні висновки відповідності. (Водії та транспорт постачальників мають санітарні книжки та санітарні паспорта).

       Завгосп веде чіткий облік продуктів харчування. Продукти реєструються у журналі, де вказується останній термін реалізації, дотримуються норми їх використання.

       Старша медична сестра контролює роботу персоналу харчоблоку, дотримання санітарно-гігієнічних умов під час приготування та видачі їжі, закладу продуктів до котла, вихід готових страв, періодично перевіряє організацію харчування дітей. Добові страви відбираються щоденно кухарями у присутності медсестри, та заносяться у журнал бракеражу готової  продукції, під особистий підпис.

       Для контролю за виконанням норм харчування ведеться журнал обліку виконання норм харчування.                          

       Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток .

             На початок навчального року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, а діти з малозабезпечених сімей,  батьків постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС ,батьків, які є учасниками АТО - безкоштовно.

 Я та вихователі тримаємо   на постійному контролі оплату за харчування. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури їди дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідуючій. Контроль за якістю харчування ведеться з боку відділу освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,  про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.

       Медичне обслуговування дітей включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку, медичним працівником    дошкільного навчального закладу – Ткаченко Н.О.  Дітям, які потребують дообстеження, видаються направлення на поглиблений огляд у дитячу поліклініку, де вони отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення. Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються в медичній картці дитини  та обов’язково доводяться до батьків.    Проводився  поглиблений огляд дітей старшого віку лікарями-спеціалістами 31.03.2017 р., антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого регіону.                                                 

       Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній та зимовий період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.        Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

      Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

       Контроль за виконанням санітарно-гігієничного та протиепідемічного режиму здійснюється згідно державного санітарного регламенту та нормам.

Старша медична сестра щоденно проводить перевірки санітарного стану дошкільного закладу, висновки доводяться до відома всіх працівників на виробничих, медико-педагогічних нарадах.

       Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.

 Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює громадський контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

       Робота педагогічного колективу та всіх робітників дошкільного закладу щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програмі «Дитина в дошкільні роки», які спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

       Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

       Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

       Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

       Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

       Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

              Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю, також ведеться робота з накопичування, систематизації кращого сімейного досвіду виховання, який розповсюджується у вигляді тематичних фотовиставок та обговорень за «Круглим столом». Велика увага приділяється підвищенню психолого–педагогічної культури батьків. 

       Варто відмітити, що  в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Базового компоненту розвитку дитини дошкільного віку.

       Робота педагогів з батьками складова внутрішнього контролю закладу. Результати перевірок відображаються в довідках, підсумково-тематичних таблицях, розглядаються на педагогічних радах та виробничих нарадах.

       У дошкільному закладі створений і працює батьківський комітет, як добровільний орган громадського самоврядування. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

ЩИРА ПОДЯКА БАТЬКАМ, УСІМ ДОБРОДІЯМ,

що прийняли участь у підготовці  до нового 2016– 2017 навчального року  для створення комфортних умов перебування дітей у нашому садочку!

 

А саме:

-           замінено вікно, що знаходилось в аварійному стані на металево пластикове;

-          Встановлені двері міжкімнатні;

-          Встановлені двері балконні;

-          було придбано: аудімагнітофон , два акваріуми; концертні дитячі костюми .

-          мийні та чистячі засоби, пральний порошок, лампочки,  дезінфікуючі засоби;

-          канцелярські товари;

-          методичну літературу;

-          проведено підписку на періодичні видання.

Детальний фінансовий звіт додається.

 

Проведено ремонтні роботи в закладі:

-         проведено роботи з благоустрою території: привезення піску для пісочниць, побілено бордюри;

-         проведено ревізію та прочистку бойлера;

-         проводиться  ремонт коридора першого поверху;

-         проведений ремонт харчоблоку.

      Матеріальні цінності подаровані батьками та благодійниками оформлюються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально – технічної бази дошкільного закладу з боку бюджету, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

       Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що двічі на тиждень -  по понеділкам  з 9-00 до 13-00 та середам з 13-00 по 16-00 я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

       Шановні колеги, батьки! Вітаю Вас із закінченням 2016-2017 навчального року і початком нового 2017-2018  навчального року. Хочу побажати успіху, здоров’я, терпіння, творчого натхнення. Дякую за увагу.

 

 

 

 

Завідувач КЗО "ДНЗ  № 351" ДМР                                                                      Л.М.Уманець