Фінансова діяльність 2017 - 2018 рік

 

     
  Затверджений в сумі          3 433 225 грн.
                                                                                                  (Три мільйона чотириста тридцять три тисячі двісті двадцять п'ять грн.)
                    (сума літерами і цифрами)    
  Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
  __________________ С. Б. Баляй  
            (підпис)    
  "_____"   ____________   2018 рік   М.П.
                    ( число, місяць, рік)    
                                                                                   КОШТОРИС НА  2018  РІК 
40506248 Відділ ЦБ Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)        
м. Дніпро        
(найменування міста, району, області)        
Вид бюджету            місцевий (міський бюджет м. Дніпра)                                                                                                            
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно - цільового методу)   06011010 Дошкільна освіта
Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 351" ( грн.)
Найменування Код Усього на рік  РАЗОМ 
Загальний фонд Спеціальний фонд 
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 3433225 0 3433225
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 3433225 Х 3433225
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. Х Х 0 0
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 0 0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 0 0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х 0 0
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х 0 0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х 0 0
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х 0 0
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього  Х 3433225 0 3433225
Поточні видатки 2000 3433225 0 3433225
Оплата праці 2110 2400578 0 2400578
Заробітна плата                                                             2111 1967687 0 1967687
Нарахування на оплату праці 2120 432891 0 432891
Використання товарів і послуг 2200 1032647 0 1032647
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0 0 0
Медикаменти  та перев'язувальні матеріали              2220 0 0 0
Продукти харчування                                                  2230 612427 0 612427
Оплата послуг (крім комунальних)  2240 0 0 0
Видатки на відрядження 2250 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв    2270 420220 0 420220
Оплата теплопостачання                                          2271 284444 0 284444
Оплата водопостачання та водовідведення        2272 42391 0 42391
Оплата електроенергії                                               2273 93385 0 93385
Оплата природного газу                                            2274 0 0 0
Дослідження і розробки , видатки державного (регіонального) значення          2280 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0 0 0
Інші виплати населенню 2730 0 0 0
Інші поточні видатки 2800 0 0 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0
Капітальний ремонт 3130 0 0 0
         
Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району     Т.Г.Залюбченко
         
Директор (завідувач)      Л.М.Уманець
         
Виконавець: О. А. Бескостна  

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2017 РІК

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

 «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ясла-садок) № 351»

                                                                                         ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                            від «31» травня 2017р.                                         НАКАЗ № 41

                    

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та

обліку благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

        Відповідно до ст. 53 Конституції України,» законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 10.05.2017 року №123 « Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» та з метою дотримання в дошкільному закладі вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем  працівниками навчального закладу, забезпечення доступності, безоплатності освіти

НАКАЗУЮ:

1.Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства всіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2.Заборонити збір коштів та матеріальних цінностей працівниками дошкільного закладу.

3.Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу середпрацівниківдошкільного закладу щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

4.Тримати на контролі питання щодо створення педагогічною радою, батьківським комітетом (радою) навчального закладу благодійного рахунку у казначействі відповідно до чинного законодавства.

 5.Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських тощо) від фізичних та юридичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами).

 6.Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання, надання добровільної допомоги навчальному закладу).

                Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

                р/р 31559385195804

                МФО 805012

                ЄДРПОУ 40506248

               В ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області

 7.Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих навчальному закладу як благодійна допомога.

 8.Проводити  постійне ( не рідше одного разу на квартал) інформування педагогічної та батьківської громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті навчального закладу, на інформаційних стендах.

 9.Систематично, не рідше одного разу на півріччя, проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, радою навчального закладу, батьківською громадськістю.

10.Відповідальному за роботу сайту постійно оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання коштів.

11.Даний наказ розмістити на сайті навчального закладу у розділі «Фінансова діяльність».

2.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

           Завідувач КЗО ДНЗ № 351              ________Л.М.Уманець

    

 

Інформація

щодо фінансової діяльності закладу за 2017 рік бюджетних та позабюджетних (длагодійних) коштів з питання використання на покращення матеріально-технічної бази навчального закладу

 

МІСЯЦЬ

Отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти та  дарунки)

Найменування товару

Кількість одиниць (шт.)

Сума, грн

1

2

3

4

 

 1. Аудимагнітофон                                                                                    
 2. Акваріум                                                                                               
 3. Таз                                                                                                        
 4. Відро                                                                                                    
 5. Доска розділова                                                                                   
 6. Вікно металопластикове                                                                      
 7. Двері   балконні                                                                                 
 8. Двері міжкімнатні                                                                                                                              

1

2

2

18

6

1

1

1341,00

260,00

50,00

180,00

120,00

4250,00

5088,00

1870,00

 

 1. Костюми                                                                                               

 

 

 

15

 

 

695,00

 

Отримано товарно-матеріальних цінностей (бюджетні кошти)

 

 

 

 1. Плита електрична                                                                            
 2. Холодильник                                                                                      
 3. Відро пласмасове                                                                              
 4. Поднос                                                                                             
 5. Серветниця                                                                                       
 6. Комплект для прання                                                                      
 7. Чайник                                                                                              
 8. Миска                                                                                              
 9. Відро з нержавійки                                                                          
 10. Кастрюля                                                                                           

 

2

1

5

5

20

7

2

2

2

5

 

 

 

 

36045,00

18440,00

575,00

210,00

300,00

4053,00

950,00

3536,00

136,00

900,00

 

 

 

Інформація

щодо фінансової діяльності закладу за 2018 рік бюджетних та позабюджетних (длагодійних) коштів з питання використання на покращення матеріально-технічної бази навчального закладу

МІСЯЦЬ

Отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти та  дарунки)

Найменування товару

Кількість одиниць (шт.)

Сума, грн

1

2

3

4

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

 1.                 Вікно металопластикове          
 2. Відро (нержавіюче)  
 3.                   Миска (нержавіюча)                  
 4.                  Тумба для іграшок                      
 5.                                       Карнізи для стелі пластикові                                       

1

1

4

1

3

3678 

230

100

350

987