Кошторис 2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО    
  Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)
  Затверджений у сумі: Три мiльйони шiстсот тридцять три тисячi п'ятсот тридцять дев'ять гривень 00 копiйок
      3 633 539,00  
      (сума словами і цифрами)  
  Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
         
        О.В. Салогуб
  (підпис)     (ініціали і прізвище)
         
        04   лютого  2019 р.
        (число, місяць, рік)
        М.П
         
         
КОШТОРИС        
на 2019 рік
40506248 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Дніпра
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)
         
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району
         
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету
         
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010  : Надання дошкільної освіти)
Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 351"
        (грн)
  Код Усього на рік РАЗОМ
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3 633 539,00   3 633 539,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3 633 539,00 х 3 633 539,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х    
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х    
(розписати за підгрупами)   х    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(розписати за підгрупами)   х    
інші надходження, у тому числі:   х    
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х    
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)   х    
  х ** **
         
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ х 3 633 539,00   3 633 539,00
КРЕДИТІВ - усього        
Поточні видатки 2000 3 633 539,00   3 633 539,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2 445 380,00   2 445 380,00
Оплата праці 2110 2 004 410,00   2 004 410,00
Заробітна плата 2111 2 004 410,00   2 004 410,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112      
Нарахування на оплату праці 2120 440 970,00   440 970,00
Використання товарів і послуг 2200 1 188 159,00   1 188 159,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210      
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220      
Продукти харчування 2230 769 218,00   769 218,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240      
Видатки на відрядження 2250      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 418 941,00   418 941,00
Оплата теплопостачання 2271 276 706,00   276 706,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 28 895,00   28 895,00
Оплата електроенергії 2273 113 340,00   113 340,00
Оплата природного газу 2274      
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275      
Оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282      
Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплата пенсій і допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800      
Капітальні видатки 3000      
Придбання основного капіталу 3100      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110      
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143      
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      
         
         
Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР № 4 (навчальних закладів Самарського району)   Т.Г. Залюбченко
                             (підпис)                                               (ініціали і прізвище)
         
Керівник закладу       Л.М. Уманець
М.П.                            (підпис)                                               (ініціали і прізвище)
         
         
Виконавець: О. А. Бескостна