Відкритий доступ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради

від 06.12.2016 р.№ 282

Директор департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради

_______________ Г.В.Глядчишин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 351» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 (нова редакція)

 

 

Прийнято

Радою дошкільного закладу № 351 протокол від            06.10. 2016 р.№ 1

 

 

 

 

 

м. Дніпро

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 351, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін 14.06.2006 р. номер запису 12241050001027254, перереєстровано 08.12.2009 р. № 12241050003027254, ідентифікаційний код 34410726.

 

І.Загальні положення

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 351» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002р. № 6, перереєстрований із урахуванням змін 14.06.2006 р. номер запису 12241050001027254, перереєстрований 08.12.2009 р. № 12241050003027254,  знаходиться у комунальній  власності територіальної громади міста.

     Коротка назва: КЗО «ДНЗ № 351» ДМР.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:

 вул. Рудніченка , буд. 75, м. Дніпро, індекс 49127, тел. 728-31-70.

1.3. Дошкільний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку і штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.4.Власником дошкільного закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

1.5.Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

¾   збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

¾   формування їх особистості;

¾   розвиток творчих здібностей та нахилів;

¾   забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі — Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно - правовими актами, власним Статутом.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:        

¾   реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

¾   забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до  змісту, рівня і обсягу;

¾   дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II.   Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 110 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові, різновікові).

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

       Дошкільний заклад може мати короткотривалі, чергові групи.

2.5. Наповнюваність груп дітьми визначається документами про нормативи в дошкільних закладах і становить:

¾  від 1 до 3 років - до 15 дітей;

¾  від 3 до 6 років - до 20 дітей;

¾  з короткотривалим перебуванням - до 10 дітей;

¾  різновікові групи - 15 дітей;

¾  в оздоровчий період - 15 дітей.

Власник може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити: заяву від батьків, або осіб, які їх замінюють, медичну довідку про стан здоров'я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини, документи для встановлення пільги батьківської плати за харчування дитини (за потреби), згідно чинного законодавства.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

¾  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

¾  на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

¾  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини - два тижні.

2.10.Переведення дітей з однієї  вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

 

III.     Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем.                                           5 груп протягом 10,5 годин, 1 група протягом 12 годин.                                              Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 17.30.

        Графік роботи групи  з 12-ти годинним перебуванням дітей: з 7.00 до 19.00.

 

IV. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі

41. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План   роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, погоджується с управлінням освіти департаменту гуманітарної політики         м. Дніпро.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016р. №251).

4.5.   Навчально - виховний процес в дошкільному закладі спрямувати на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

4.6. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків за рахунок коштів батьків, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами що їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»).

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

 

5.1. Харчування дітей у дошкільному закладі забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

5.4.Дієтичне харчування дітей організовується на підставі довідки лікаря.

 

VI. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

 

6.1.Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на

безоплатній основі державним медичним закладом .

6.2.Медичний персонал здійснює оздоровчо-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення оздоровчо-профілактичних заходів.

 

VІІ . Учасники навчально-виховного процесу

7.1 . Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів,  батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Учасники навчально-виховного процесу можуть заохочуватися морально та матеріально відповідно до чинного законодавства.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

¾   безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

¾   захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

¾   захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження їх гідності;

¾   здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

¾   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

¾   звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

¾   брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

¾   відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

¾   захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

¾   своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку, визначеному ст. 35 п.5 Закону України «Про дошкільну освіту»;

¾   своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

¾   слідкувати за станом здоров'я дитини;

¾   інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7. 7.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно - правовими актами прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8.Педагогічні працівники мають право:

¾   на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

¾   брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

¾   на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

¾   проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

¾   вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

¾   на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

¾   об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

¾   на захист професійної честі та власної гідності;

¾   інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9.Педагогічні працівники зобов'язані:

¾   виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

¾   дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

¾   забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

¾   брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних

з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

¾   виконувати накази та розпорядження керівництва; інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.11.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.12.Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять обов'язкові медичні огляди

 7.13.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового

положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. Управління дошкільним закладом

 

8.1 . Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради,  який  є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади департаментом  гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

8.3. Керівник дошкільного закладу:

¾   відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

¾   здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

¾   діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

¾   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;

¾   відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази дошкільного закладу;

¾   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

¾   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

¾   затверджує штатний розпис за погодженням з департаментом  гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

¾   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

¾   затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

¾   забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

¾   контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам

¾   підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

¾   організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

¾   щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово- господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4. У дошкільному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу. Педагогічна рада дошкільного закладу:

¾   розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

¾   організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

¾   приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.

8.5.Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 75% , батьків 25%.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

¾   обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

¾   заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

¾   розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарської діяльності дошкільного закладу;

¾   затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу;

¾   приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників.

¾   підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

¾   організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

8.6. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7.В дошкільному закладі на загальних зборах приймається рішенням про створення батьківського комітету, обирають його членів, встановлюють  строки повноважень.

Метою діяльності батьківського комітету є:

- захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування, у відповідних державних, судових органах;

-надання допомоги педагогічному коллективу в реалізації завдань дошкільної освіти ;

-вирішенню питань з розвитку матеріально- технічної бази дошкільного закладу та його благоустрою.

8.8 В дошкільному закладі за  за рішенням загальних зборів також може створюватись і діяти  піклувальна рада - орган самоврядування, який  формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

 

IX. Майно дошкільного закладу

 

9.1. Майно дошкільного закладу включає земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.2. Майно дошкільного закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, статуту дошкільного закладу та укладених ним угод.

9.3. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.4. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюються за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.5. Дошкільний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного, законодавства приміщення, обладнання, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності,  за узгодженням з департаментом  гуманітарної політики міської ради, яке здійснює оперативне управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

 

X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

 

10.1. Джерелами формування кошторису дошкільного закладу є:

¾   майно власника;

¾   кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченого нормативами фінансування;

¾   кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

¾   добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

¾   інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад є неприбутковою установою.  

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних з ними осіб;

10.3.Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених

Її установчими документами;

10.4.Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:

¾   придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

¾   отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

¾   здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.5.Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється

 відповідно до законодавства.

10.6. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

 

За рішенням власника дошкільного закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської  міської ради.

 

XI. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту , рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, власником (територіальною громадою міста), департаментом  гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально- виховним процесом, встановлюється власником дошкільного закладу.

 XII. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу          

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймає власник.

Реорганізація дошкільного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

12.3. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету (або є в наявності у кінцевих розділах Статуту).

 12.4. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

                                         

 

     

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ

НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

         

1. Продовжити роботу над обласним науково – методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»       (IІІ етап).             

На виконання IІІ етапу проблеми (практичний етап) визначені такі напрямки роботи:

-         Розробка та апробація системи діяльності вихователів , спрямованої на розвиток соціальних компетенцій особистості;

-         Запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації;

-         Накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

2.Продовжити та активізувати роботу з патріотичного виховання дошкільників.                                                                                                           

3. Спрямувати роботу на впровадження здоров’язбережувальних технологій з метою зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

У 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

- Створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти;

- Реалізація принципів демократизації , гуманізації . індивідуалізації та інтегрованості освітньої роботи;

- Забезпечення дієвості особистісно - орієнтованого педагогічного впливу на вихованців ДНЗ.

Освітні програми:

  

-         «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні» (нова редакція). -2012р.

Комплексні освітні програми:

-          освітня програма "Дитина в дошкільні роки" (нова редакція), (науков. кер. Крутій К.Л.);

Комплексні освітні програми:

-          освітня програма "Дитина в дошкільні роки" (нова редакція), (науков. кер. Крутій К.Л.);

Парціальні освітні програми:

     -    «Оберіг» , програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук.кер.Богуш А.М.);

     -    «Впевнений старт» , програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт..Андрієтті О.О., Голубович О.П.);

     -    «Українське довкілля» ,  програма розвитку дошкільного віку (авт..Білан О.Ш., Возна Л.М., Максименко О.);

     -    «Соняшник» , комплексна програма розвитку , навчання і виховання дітей дошкільного віку.

     -    « Я у Світі» (нова редакція) , програма розвитку дитини дошкільного віку (наук.кер. Кононко О.Л.);

-         «Радість творчості» , програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (Р.М.Борщ, 2013 р.);

-         «Про себе треба знати, про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.);

огій з метою зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО»                                                          «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                             Начальник управління                                                        Завідувач Комунального

освіти департаменту                                                   закладу освіти «Дошкіль

гуманітарної політики                                                         ний навчальний заклад

Дніпровської міської ради                                         (ясла-садок) № 351»

 ___________С.Б.Баляй                                                       Дніпровської міської

«___»                      2017 р.                                                ради

                                                                                            _______  Л.М.Уманець.

«СХВАЛЕНО»                                                                  « ___»______2017р.

рішенням педагогічної

ради КЗО «ДНЗ № 351»ДМР

протокол № 1

від «___»________2017 р.

 

РІЧНИЙ  ПЛАН

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ

РОБОТИ

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 351»

 

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

м. Дніпро

2017 рік

 

 

Розділ ІІ. Методична робота з кадрами

                                        Зміст роботи  

Термін

виконання

 

Форма

прове-дення

 

Відпові-дальний

Примітк

1

                                                 2                                                             

 

     4

        5

 

1

 

 

Організувати роботу педагогів  з дітьми дошкільного віку через освітню програму «Дитина в дошкільні роки» (К.Крутій)  як основної , а також додаткових та парціальних програм , що мають грифи Міністерства освіти і науки України.

Зокрема це такі програми:

-«Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.)

-Парціальна  програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього віку «Радість творчості» (Борщ Р.М.,Самойлик Д.В.)

- Парціальна  программа «Грайлик» з організації  театралізованої діяльності в  ДНЗ (автор О.Березіна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впродож

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоос-

віта

 

 

Консу-льтації,

бесіди,

інфор-маційні

листи 

 

 

 

 

 

 

          

Самоос-віта

 

 

 

 

Завіду-вач,

методист

вихова-телі всіх груп,

психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

 

5

 

6

 

7

 8

 

 9

 

10

11

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

 

16

 

17

 

 

18

 

Особливу увагу звернути на розв'язання таких питань:

-Забезпечення конституційних прав і гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку;

-Збереження особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків,  здібностей , індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

- Формування національно-патриотичних почуттів у дітей дошкільного віку;

-Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього дитинства;

-Підвищення якості дошкільної освіти: урізноманітнення форм навчально-виховного процессу шляхом організації індивідуальних занять , проведення гурткової роботи ;

-Застосування в освітній роботі педагогічних інновацій , сучасних психолого-педагогічних та інформаційно комунікаційних  технологій;

-Визначення,вивчення,узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду місцевого , обласного , всеукраїнського рівнів;

-Поповнення оснащення освітнього процессу необхідним фізкультурним , ігровим інвентарем та обладнанням;

-Створення умов для комп'ютерізації освітнього процессу та підвищення рівня інформаційної компетентності,  комп’ютерної грамотності педагогічних працівників ДНЗ;

 

З метою підвищення професійного вдосконалення й самоосвіти педагогів обговорити статтю  «Сторітелінг: мистецтво розповідання , або як зацікавити й мотивувати дітей».

 

 

Забезпечити участь педагогів у районних та міських методичних заходах.

 

 

Проводити огляд нормативних документів та новинок методичної літератури.

 

 

Провести діагностику обізнаності педагогів щодо науково-теоретичних засад державного Базового компоненту .

 

Провести індивідуальні консультації щодо складання планів із самоосвіти;

 

 

Звіти педагогів за обраними темами самоосвітньої роботи (згідно із затвердженим  графіком)

Забезпечити якісне проведення атестації  педагогічних працівників (Дворянкіна О.М.,Ларіонова В.І.)

 

Видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення атестації;

 

Провести засідання атестаційної комісії;

 

Вивчити систему роботи  педагогів, які атестуються;

 

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та ознайомити з ним педагогічний колектив.

 

Продовжити роботу творчої групи щодо вивчення проблеми   « Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського  суспільства» ІІІ етап та

 скласти план  роботи на навчальний рік

 

Систематично аналізувати якість педагогіч

ного процесу та стан реалізації річних

 завдань ДНЗ під час педагогічних годин.

 

З метою самоосвіти педагогів опрацьовува-

ти методичні посібники, що будуть викори-

стовуватись у роботі впродовж року:

 продовжити роботу по вихованню громадянських почуттів та соціалізації особистості дитини.

 

Ознайомити педагогів з Наказами та Інструктивно-методичними листами МОН

молоді і спорту України:

 

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів.

 

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності здійснювати індивідуальне консультування педагогів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вересень

 

 

 

 

 

 

Впродовж року

Щоквар-талу (згідно з планом проведення педагогіч-них годин)

Серпень

 

 

 

 

До

19.09.16

 

 

 

до 03.04.17.

 

Березень

 

За планом

 

 

Протя

гом

року

 

Березень

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

Протягом

року

                       

Протягом

року

 

 

 

Вересень

 

 

Постійно

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Консу-льтації

 

 

Бесіди

 

 

 

 

 

Рекомен-дації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

 

 

Консультації

Звіти

 

 

Наказ

 

 

Засідання

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайом-лення

 

 

 

Контроль

 

 

 

Консультації

 

 

 

 

 

 

Завіду-вач

методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 Усі    педагоги

 

 

 

 

 

 

 

Завівду-вач

методист

 

 

 

Вихова-тель- методист

 

 

Завіду-вач, вихова-тель-методист

Завіду-вач,

 

Вихова-тель-методист

 

 

 

 

Вихова-тель-методист

Завіду-вач

 

Завіду-вач

 

Атест

аційна

комісія

Вихова-

тель-    методист

 

 

 

Завіду-вач

 

 

 

 

Вихова-тель-методист

 

Вихова-

тель-

методист

 

 

 

 

 

Педагоги

 

 

Вихова-тель- методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2.1. Підвищення  педагогічної майстерності

СЕМІНАРИ

1

                                       2

    3

     4

   5

   6

                              Зміст роботи

Термін виконан .

Форма проведення

Відповідальн.

Примітка

 

ПРОБЛЕМНИЙ СЕМІНАР

 «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянської освіти»

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ.

1.Освітні стратегії  соціалізації особистості.

2.Організація роботи. Засоби та методи здійснення соціалізації дошкільників.

 3.Очікуванні результати.    

4.Творча діяльність.

5.Підсумок  – рефлексія. Гра-роздум «Усе тільки починається»

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультація

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крутих О.Г.

 

 

Вихователь-методист

 

 

Педагоги

 

Вихователь-методист

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР

 

 

 

 

 

 

Тема : Права дітей

1.«Права дітей. Конвенція ООН»

2.Гра «Права дітей»

3. «Насильство та йогов види»

4. «Насилля в дитячому садку»

5. Гра «Я маю право»

6. Підсумок.

 

Січень

 

Вступне слово

 

Інформація

Доповідь

 

 

Психолог

 

Кіріченко В.В.

Психолог

 

 

                 

 

1

                                 2

   3

      4

     5

6

 

СЕМІНАРИ – ПРАКТИКУМИ

1

Тема : Формування патріотичного світогляду в сучасних дошкільнят

1.Вступне слово . Організаційний блок.

 

2.Теоретичний блок.

 

3.Практичний блок.

 

4.Рефлексійно-практичний блок.

 

5.Підсумок – вправа «Стрічки до віночка»

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Обгово-рення

 

Практичні завдання у мікрогрупах

 

 

 

 

Вихователь -     методист

Вихователі

 

 

 

Психолог

 

 2

Тема : Адаптація дитини до умов ДНЗ.

 

1.Вправа «Ланцюг довіри», «Адаптація слів».

 

2.Вступне слово.

 

3.Семінарский модуль. Дискусія на тему «Що впливає на адаптацію дитини до умов ДНЗ?»

 

 

4.Тест «Психологічна компетентність педагога»

 

5.Ігра та вправи для новоприбулих дітей.

 

6.Вправа  «Побажання»

Вересень

 

 

 

Міні-лекція

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Ларіонова В.І.

 

 

 

Психолог

 

 

 

Семенова М.В.

 

 

3

Тема : «Розвиток памяті дітей дошкільного віку засобами мнемотехники»

1.Актуальність проблеми розвитку памяті дітей дошкільного віку.

2.Технологія використання прийомів мнемотехніки в роботі з дітьми.

3.Етапи робот из мнемотаблицями.

 

Грудень

 

Тимошенко І.П.

 

             

 

 

з/п

             Зміст роботи

Термін викона-ння

Форма проведення

Відпові-дальний

Приміт

ка

1

                       2

3

4

5

6

ТРЕНІНГИ

 

1

Тема : Впровадження інноваційних здоровязбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладу.

1.Вступне слово.

2.Технології їх сутність та різновиди.

3.Інноваційні технології у просторі сучасного ДНЗ.

4.Вправа «Квітка-порада»                   

5.Підсумок.

Листопад

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

Доповідь

 

Робота в групах

 

 

 

 

Вихова-тель-методист

Дворянкіна О.М.

Литвинова Г.В.

 

методист

 

 

 

2

Гра-стратегія  : «Формуємо соціальний досвід дошкільнят»

1.Знайомство

2.Міні-лекція.

3.Вправи

4.Обговорення

5.Підсумок.

Грудень

 

 

 

Доповідь

 

Практичний показ

Голомозенко Т.Ф.

Філоненко О.В.

 

 

             

КОНСУЛЬТАЦІЇ

№ з/п

          Тема консультації

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільнят

Вересень

Лещенко К.М.

 

2.

«Дозвольте увійти…» Допоможемо дитині соціалізуватися в доросло-дитячому співтоваристві

Жовтень

Ларіонова В.І.

 

3.

Шляхи вдосконалення роботи щодо виховання культурно-гігієнічних навичок.

Жовтень

Семенова М.В.

 

4.

Лідерство – риса активних , або як і навіщо плекати лідерів змалку.

Листопад

Литвинова Г.В.

 

5.

Я+ти: особливості спілкування

з дитиною у різні вікові періоди

Листопад

Філоненко О.В.

 

6.

Формування всебічно розвиненої дитини методом пісочної терапії

Грудень

Дворянкіна О.М.

 

7.

Як подалати страх? Допоможе казка!

Січень

Груєнко В.М.

 

8.

Як створити позитивний мікроклімат у групі

Лютий

Голомозенко Т.Ф.

 

9.

«Картина запрошує до розмови» Використання методу багатоканальної діяльності в роботі з дітьми старшої групи

Березень

Тимошенко І.П.

 

10.

Пластилінографія: нові техніки

Квітень

Кіріченко В.В.

 

11.

Особливості адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ

Травень

Крутих А.Г.

 

 

ВІДКРИТІПЕРЕГЛЯДИ

з/п

Тема заняття

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Соціально-економічне виховання. «Відтепер ведмеді й ведмежата про бюджет й рекламу будуть знати»

Жовтень

Тимошенко І.П.

 

2.

Інтенгроване заняття з патріотичного виховання «Україна – рідний дім»

Жовтень

Голомозенко Т.Ф.

 

3.

Комбіноване заняття «Колеса для машини»

Листопад

Філоненко О.В.

 

4.

«Пригоди у зимовому лісі»

Січень

Крутих А.Г.

 

5.

Заняття з патріотичне виховання у різновіковій групі

Лютий

Литвинова Г.В.

 

6.

Інтегроване заняття. «Запрошуємо в гості сонечко»

Березень

Груєнко В.М.

 

7.

Комплексне заняття з мовленнєвого розвитку з елементами навчання грамоти та ознайомленню з природним оточенням у старшій групі

«Як Весна Сонечку допомогла»

Березень

Кіріченко В.В.

 

8.

Комбіноване заняття з розвитку мовлення

Жовтень

Ларіонова В.І.

 

9.

Бінарне заняття для дітей середньої групи «Допобачення літо»

Вересень

Дворянкіна О.М.

 

10.

Інтегроване заняття для дітей раннього віку«Річечка хлюпоче – малеча гратись хоче»

Квітень

Семенова М.В.

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок2.4ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

1. Засідання педагогічних рад

№ з/р

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

При         міт ка

1.

Педагогічна рада № 1

Тема: «Завдання педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік»

серпень

 

 

1.1.

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»

 

Завідувач ДНЗ  інформація     

 

1.2.

Підсумки роботи ДНЗ за 2016-2017 навчальний рік , літнє оздоровлення; (аналіз)

 

Завідувач ДНЗ

 

1.3.

Обговорення і затвердження плану роботи КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 351»  на 2017-2018  навчальний рік.

 

Завідувач ДНЗ

 

1.4.

Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу (обговорення):

- Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція);

- Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (оновлена);

- Освітня програма "Дитина в дошкільні роки";

- Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

 

Вихователь-методист (повідомлення)

 

1.5.

Затвердження:

- парціальних програм, за якими будува-тиметься освітній процес у вікових групах;

- форми планування освітньої роботи з дітьми;

- режиму дня та розкладу занять вікових груп; 

- плану підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників;

- плану заходів щодо зміцнення здоров’я дітей;

- плану спільної роботи ДНЗ № 351 та ЗОШ № 98;

- плану заходів щодо роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний заклад.

 

Завідувач ДНЗ

 

1.6.

 

Організація гурткової роботи з дітьми.

 

Вихователь-методист

 

1.7.

Ознайомлення з перспективним планом атестації .

 

Вихователь-методист

 

1.8.

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу. Перелік навчальних видань, рекомендованих МОНУ для використання в ДНЗ у 2017-2018 навчальному році.

 

Вихователь-методист

експрес-інформація

 

1.9.

Обговорення  та затвердження проекту рішення педагогічної ради.

 

Завідувач ДНЗ

 

2.

Педагогічна рада № 2.

Тема: «Відродження національної свідомості дітей дошкільного віку в сучасних умовах »

(круглий стіл)

грудень

 

 

 

2.1.

Вступна частина. Актуальність теми.

 

 

Завідувач доповідь

 

2.2.

Відродження національної свідомості дітей дошкільного віку .

 

 

Литвинова Г.В.

 

2.3.

Організація освітньої діяльності з дітьми в сучасних умовах і спадкоємності з початковою школою.

 

Вихователь-методист

 

2.4.

Нормативно-права база з патріотичного виховання

 

Вихователь-методист

 

2.5.

Патріотичне виховання через спадщину С.Русової , читання художньої літератури.

З досвіду роботи вихователів.

 

Голомозенко Т.Ф.

 

2.6.

Обговорення проектів щодо національно-патріотичного виховання «Традиції і культура українців»

 

Вихователі

 

2.7.

Огляд програм , методичної літератури , розробок , літератури з даної теми.

 

Вихователь-методист

 

2.8.

Аналіз анкет батьків.

 

Дворянкіна О.М.

 

2.9.

Аналіз результатів тематичної перевірки

 

Вихователь-методист

 

2.10.

Підсумки огляд-конкурсу «Герб моєї родини» (середні та старші групи)

 

Вихователь-методист

 

2.11.

Обговорення  та затвердження проекту рішення педагогічної ради.

 

Вихователь-методист

 

3.

Педагогічна рада №3 

Тема: «Навіготор здоровя » .

(КВК)                                              

березень

 

 

3.1.

Виконання рішення попереднього засідання педагогічної  ради.

 

Завідувач

 

3.2.

Вступна частина. Актуальність теми.

 

Вихователь-методист

 

 

3.3.

Візитки команд.

 

Вихователі

 

3.4.

Розминка. «Мозковий штурм».

 

Команди

 

3.5.

Основна частина . Завдання для команд за напрямками руху.

 

Тимошенко І.П.

 

3.6.

Пріоритетні напрямки та завдання діяльності ДНЗ спрямовані на впровадження здоров’язбережувальних технологій з метою зміцнення фізичного , психічного та соціального здоров’я дітей.

 

Вихователь-методист

 

3.7.

Результати тематичного контролю «Впровадження оздоровчих технологій – умова і результативність фізичної досконалості дитячого організму»

 

Вихователь-методист

 

3.8.

Підсумок гри.

 

Проект

педагоги

 

3.9.

Затвердження проекту рішення.

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна рада № 4.

 Тема:  Підсумкова

 

 

 

 

 

 

 

травень

 

 

4.1.

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. (інформація)

 

Завідувач

 

4.2.

Аналіз та обговорення роботи педагогічного колективу . Переваги та недоліки. (аналіз роботи за рік – вихователі, вихователь-методист)

 

Завідувач

 

4.3.

Результати моніторингу аналізу якості та результативності освітньої діяльності

колективу.

 

-Звіт вихователя-методиста.

 

-Звіт старшої медичної сестри.

 

-Звіт практичного психолога.

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Старша медсестра

 

 

Практ. психолог

 

4.4

Обговорення та схвалення проекту плану літньої оздоровчої компанії.

 

Педагоги

 

4.7.

Очікування педагогів щодо пріоритетних на наступний навчальний рік.

 

Вихователі

 

4.8.

Результативність роботи вихователів «Мої досягнення» (самоосвіта)

 

Вихователі

 

4.9.

Затвердження проекту рішення

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Управління освітою Департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

 

 

 

 

 

                 Завідувач

     КЗО«ДНЗ №351»ДМР

  Завгосп

КЗО«ДНЗ№351»ДМР

  Вихователь-            методист

           Медична сестра

             

 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ:

Уманець Любов Миколаївна - завідувач,спеціаліст вищої категорії

Лещенко Кіра Миколаївна - вихователь - методист,спеціаліст вищої категорії

Дорошенко Любов Володимирівна - практичний психолог,спеціаліст вищої категорії , має звання "психолог-методист"

Савлук Світлана Михайлівна - музичний керівник

Тимошенко Ірина Павлівна - вихователь , голова Пк,спеціаліст ІІ категорії,має звання "вихователь-методист"

Кіріченко Віра вікторівна - вихователь

Голомозенко Тамара Федорівна - вихователь

Литвинова Галина Вікторівна - вихователь

Дворянкіна Олена Миколаївна - вихователь,має звання "вихователь-методист"

Груєнко Валентина Миколаївна - вихователь,має звання "вихователь-методист"

Крутих Анастасія Геннадіївна - вихователь

Ларіонова Валентина Іванівна - вихователь

Філоненко Ольга Василівна - вихователь

 

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збережен­ня індивідуальності дитини.

Якісний склад

Кількість

%

Вища освіта

4

29

Вища не за фахом

2

14

Середня спеціальна

8

57

 

Звіт керівника Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 351»

Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом і громадськістю

за 2016 -  2017 навчальний рік.

 

   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

      Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

       Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

       Дошкільний навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України на 2016-2017 навчальний рік:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Нової редакції Державного стандарту дошкільної освіти України - Базового компонента

- Програми виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» (оновлена), а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

       Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

       Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

       Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач Уманець Любов Миколаївна,  згідно зі Статутом.

       Дошкільний навчальний заклад розрахований на 110 місць, а в 2016– 2017 н.р виховувалися 156  дітей дошкільного віку.

       Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

       У дошкільному закладі функціонують  6 груп: з них 2 ясельні групи і 4 садові, які працюють з 07.00 до 17.30 і одна група – чергова – до 19.00 години з п’ятиденним робочим тижнем.

       Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється через чергу електронної реєстрації та на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини.

        Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

       Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

       План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ДНЗ  і погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.   

      Організована навчально-пізнавальна діяльність здійснюється відповідно до наказу МОН від 20.04.2015 № 444 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»      

      Навчально–матеріальне забезпечення відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002р. № 509, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально–наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі.

       В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей, всі групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно–ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми. Ігрові осередки обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.

       В музичній залі представлені сучасні технічні засоби навчання: музичний центр, магнітофон, нетрадиційні дитячі музичні інструменти та дитячі інструменти відповідно програми.

       Для задоволення потреб художньо–естетичного нахилу є різні види театру: ляльковий, пальчиковий, тіньовий  та настільний.

       Для проведення занять з фізкультури є все необхідне обладнання «шведська стінка»; обручі, лави, мати, ребристі дошки, дуги, м’ячі, мішечки з піском для метання, кеглі та матеріали для нетрадиційних видів оздоровлення дошкільників.

       Медичне обслуговування дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безплатній основі. Медична сестра дошкільного закладу Ткаченко Наталя Олександрівна  здійснює профілактичні заходи  в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, за фізичним розвитком дітей, за дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил.

      Планування роботи ДНЗ № 351 здійснюється відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентується організація методичної роботи дошкільного закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет, який є науково–методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2016-2017 н.р. кабінет поповнився наочно–дидактичними посібниками, науковою, навчально–методичною літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя–методиста Лещенко Кіри Миколаївни педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний , інноваційний.  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

       Методист закладу проводить контроль  за розвитком професійної майстерності. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди занять та режимних моментів, використання кращого досвіду вихователів садка, міста. У всіх вихователів є теми з самоосвіти за якими вони створюють індивідуальний план  та реалізують його протягом року. Вихователі приймають участь у проведенні педагогічних рад , консультацій для батьків, районних та міських семінарах , методоб’єднаннях.

       Слід відмітити, що з  вересня місяця 2016 року колектив активно бере участь в розв’язанні науково–методичної проблеми, а саме: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІI етап).

       На зміну інформаційно–репродуктивному процесу навчання приходить проблемно-творчий. Суспільству потрібні люди з гнучким і критичним мисленням, творчою ініціативою, високим адаптаційним потенціалом. Щоб виростити дитину як творчу особистість, використовуються педагогічні технології, у яких розвиток здібностей є пріоритетним.

       Навчально–виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Базового компонента (нова редакція) та програм виховання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт».

       Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ є: діти, педагоги, технічні працівники, батьки. Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у  дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

       У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та бінарні. Зокрема, були проведені заняття:

-             «Поміж пісків»  Інтегроване заняття для молодших дошкільників з використанням технології сендплей . - вихователь Дворянкіна О.М.,

-             «Збережемо тепло» Економічне виховання.- вихователь Крутих А.Г.,

-             «Казкова подорож» Комбіноване заняття для дітей раннього віку. - вихователь Груєнко В.М.,

-              «Україна – мій рідний дім» Інтегроване заняття з національно-патріотичного виховання - вихователь Голомозенко Т.Ф.,

-             «Веселі забави малюків» Інтегроване заняття з сенсорного розвитку під час організованої діяльності в ранньому віці - вихователь Ларіонова В.І.,

-             «Кумедні іжачки» Спеціалізоване заняття з бігового основного рухового режиму. – вихователь Тимошенко І.П.,

-             «Хмаринка кличе до гри» Комплексне заняття для дітей раннього віку – вихователь Філоненко О.І.,

-             «Навіть малятам про гроші треба знати» Заняття-гра зі сталого розвитку. - вихователь Литвинова Г.В.

       Організація життєдіяльності дітей включає в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились тематичні тижні: української мови , безпеки , тиждень фізкультури, місячник «Увага! Діти на дорозі» .

Дні здоров'я,  День сім'ї, День довкілля, День казки, День патріота України.

       Вихователями всіх груп та музичним керівником були підготовлені свята та розваги: День Знань, Свято Осені, Новорічне свято, Різдвяні свята, Матусине свято, до Дня народження Т.Г.Шевченка, свято Великодня, Випускний бал у старшій групі, музично-спортивні розваги, організовувалися конкурси та виставки дитячих малюнків, поробок, спільних робіт з батьками та вихователями («Моя країна – Україна», «Осінь-чарівниця», «Ой весела в нас зима», «Подарунок матусі», «Великдень»).

       Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований  згідно зі штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Педагогічне навантаження розподілено раціонально. Педагогічні працівники за віковими групами закріпляються наказом по дошкільному навчальному закладу на початку навчального року. Керівництво  закладу приділяє велику увагу створенню у кожній групі мікрогрупи за психологічною сумісністю. На основі спостережень і тестувань психологом Дорошенко Л.В. визначаються рівень емпатії, емоційний комфорт, професійно-індивідуальна спрямованість членів групи.

       Адміністрація  дошкільного навчального закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра, створюючи всі умови для розкриття їх творчого потенціалу. Також створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.  

       У 2016 році  пройшли курсову перепідготовку, а в 2017 році – атестувалися вихователь Литвинова Г.В., вихователь Груєнко В.М., вихователь Тимошенко І.П.(позачергово), практичний психолог Дорошенко Л.В.,вихователь-методист Лещенко К.М. Вихователю Литвиновій Г.В. підтверджено 9-тий тарифний розряд та відповідність займаній посаді, вихователю Груєнко В.М. підтверджено педагогічне звання «Вихователь-методист» та відповідність займаній посаді, вихователю Тимошенко І.П. підтверджено педагогічне звання «Вихователь-методист» та присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії», вихователь-методист Лещенко К.М. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» , практичний психолог Дорошенко Л.В. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «психолог-методист».

     Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей  закладу.

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі здійснюється на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2001 № 1519 року «Про затвердження норм харчування  в начальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298\227 (зі змінами і доповненнями).

       Для забезпечення правильного харчування будь-якої людини необхідні три умови:

- наявність у їжі усіх необхідних інгредієндів;

- здоровий травний тракт;

- раціональний режим харчування.

       В нашому дошкільному закладі діти одержують 3-х разове харчування, відповідно до затвердженого Держпродспожив службою двотижневого меню на зимовий та літній період. Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

       Під час організації харчування, ми дотримуємося гігієнічних вимог до приготування, перенесення та роздачі їжі, не допускаючи  порушень режиму дня, щоб не було зниження апетиту та поганого засвоєння їжі. Продукти харчування та продовольча сировина постачаються в заклад централізовано з баз постачальників: ТОВ « Оптітрейд», ТОВ «Круг А», ЧП«Леся»,                                                ФОП МарченкоД.В., ТОВ «Гарант-2010», ТОВ «Крайт»ПП , ТОВ «Агора-Н»,  ТОВ «Екофуд Днепр», ТОВ «Продкейтеринг»,                      ФОП «Гентеш Й.Л. , Гентеш Р. Й.», ФОП «Бескровний В.А.»,

які визначені рішенням тендерного комітету управління освіти Дніпровської міської ради. Продукти харчування мають сертифікати якості та гігієнічні висновки відповідності. (Водії та транспорт постачальників мають санітарні книжки та санітарні паспорта).

       Завгосп веде чіткий облік продуктів харчування. Продукти реєструються у журналі, де вказується останній термін реалізації, дотримуються норми їх використання.

       Старша медична сестра контролює роботу персоналу харчоблоку, дотримання санітарно-гігієнічних умов під час приготування та видачі їжі, закладу продуктів до котла, вихід готових страв, періодично перевіряє організацію харчування дітей. Добові страви відбираються щоденно кухарями у присутності медсестри, та заносяться у журнал бракеражу готової  продукції, під особистий підпис.

       Для контролю за виконанням норм харчування ведеться журнал обліку виконання норм харчування.                          

       Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток .

             На початок навчального року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, а діти з малозабезпечених сімей,  батьків постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС ,батьків, які є учасниками АТО - безкоштовно.

 Я та вихователі тримаємо   на постійному контролі оплату за харчування. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури їди дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідуючій. Контроль за якістю харчування ведеться з боку відділу освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,  про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.

       Медичне обслуговування дітей включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку, медичним працівником    дошкільного навчального закладу – Ткаченко Н.О.  Дітям, які потребують дообстеження, видаються направлення на поглиблений огляд у дитячу поліклініку, де вони отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення. Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються в медичній картці дитини  та обов’язково доводяться до батьків.    Проводився  поглиблений огляд дітей старшого віку лікарями-спеціалістами 31.03.2017 р., антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого регіону.                                                 

       Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній та зимовий період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.        Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

      Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

       Контроль за виконанням санітарно-гігієничного та протиепідемічного режиму здійснюється згідно державного санітарного регламенту та нормам.

Старша медична сестра щоденно проводить перевірки санітарного стану дошкільного закладу, висновки доводяться до відома всіх працівників на виробничих, медико-педагогічних нарадах.

       Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.

 Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює громадський контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

       Робота педагогічного колективу та всіх робітників дошкільного закладу щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програмі «Дитина в дошкільні роки», які спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

       Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

       Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

       Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

       Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

       Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

              Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю, також ведеться робота з накопичування, систематизації кращого сімейного досвіду виховання, який розповсюджується у вигляді тематичних фотовиставок та обговорень за «Круглим столом». Велика увага приділяється підвищенню психолого–педагогічної культури батьків. 

       Варто відмітити, що  в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Базового компоненту розвитку дитини дошкільного віку.

       Робота педагогів з батьками складова внутрішнього контролю закладу. Результати перевірок відображаються в довідках, підсумково-тематичних таблицях, розглядаються на педагогічних радах та виробничих нарадах.

       У дошкільному закладі створений і працює батьківський комітет, як добровільний орган громадського самоврядування. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

ЩИРА ПОДЯКА БАТЬКАМ, УСІМ ДОБРОДІЯМ,

що прийняли участь у підготовці  до нового 2016– 2017 навчального року  для створення комфортних умов перебування дітей у нашому садочку!

 

А саме:

-           замінено вікно, що знаходилось в аварійному стані на металево пластикове;

-          Встановлені двері міжкімнатні;

-          Встановлені двері балконні;

-          було придбано: аудімагнітофон , два акваріуми; концертні дитячі костюми .

-          мийні та чистячі засоби, пральний порошок, лампочки,  дезінфікуючі засоби;

-          канцелярські товари;

-          методичну літературу;

-          проведено підписку на періодичні видання.

Детальний фінансовий звіт додається.

 

Проведено ремонтні роботи в закладі:

-         проведено роботи з благоустрою території: привезення піску для пісочниць, побілено бордюри;

-         проведено ревізію та прочистку бойлера;

-         проводиться  ремонт коридора першого поверху;

-         проведений ремонт харчоблоку.

      Матеріальні цінності подаровані батьками та благодійниками оформлюються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально – технічної бази дошкільного закладу з боку бюджету, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

       Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що двічі на тиждень -  по понеділкам  з 9-00 до 13-00 та середам з 13-00 по 16-00 я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

       Шановні колеги, батьки! Вітаю Вас із закінченням 2016-2017 навчального року і початком нового 2017-2018  навчального року. Хочу побажати успіху, здоров’я, терпіння, творчого натхнення. Дякую за увагу.

 

 

 

 

Завідувач КЗО "ДНЗ  № 351" ДМР                                                                      Л.М.Уманець

 

 

 

Вакантних посад не має

 

Теріторія обслуговування закріплена за закладом (мікрорайон):

вул.Неміровича Данченко буд. 50 - 64 , 

вул.20 років Перемоги буд.1 - 55 ,

вул.Карагандинська буд.1 - 13.

 

Обсяг дітей - 110 осіб

Фактична кількість дітей,які виховуються у закладі - 165 осіб.

 

Мова освітнього процесу - українська

У закладі існує два безкоштовних гуртки : хореографічний та театральний

Додаткових послуг дошкільний заклад не надає.

Заклад може прийняти дітей з особливими освітніми потребами.

Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу : заклад забезпечено у повному обсяці

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ   ДО ДИТЯЧОГО САДКА 

 
 
ПРИЙОМ ДІТЕЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАВІДУВАЧЕМ ДИТЯЧИМ САДОМ ЗГІДНО ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ ТА ЗА НАЯВНОСТІ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ:\
 
       -  ЗАЯВИ БАТЬКІВ;

      -  КОПІЇ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ;

      -  МЕДИЧНОГО ВИСНОВКУ ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ ТА                  

     - ВІДСУТНІСТЬ   ПРОТИПОКАЗАНЬ ДЛЯ ЙОГО ПРИЙОМУ ДО УСТАНОВИ;

 ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З УСТАНОВИ ПРОВОДИТЬСЯ В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:

- ЗА ЗАЯВОЮ БАТЬКІВ;
- ЗА МЕДИЧНИМИ ПОКАЗАННЯМИ;
- ЗА НЕОДНОРАЗОВІ ПОРУШЕННЯ БАТЬКАМИ СТАТУТУ УСТАНОВИ.

 
ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ

БАТЬКИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

- ЗАКЛАСТИ ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ФІЗИЧНОГО, МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ;

- ВИКОНУВАТИ СТАТУТ УСТАНОВИ В ЧАСТИНІ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЇХ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ;

 - СВОЄЧАСНО ДОВОДИТИ ДО ВІДОМА ПРО МОЖЛИВУ ВІДСУТНІСТЬ ДИТИНИ;

- СПРИЯТИ УСТАНОВІ У ВИХОВАННІ, НАВЧАННІ І РОЗВИТКУ ВИХОВАНЦЯ;

- ВЗАЄМОДІЯТИ З ДНЗ В УСІХ НАПРЯМКАХ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДИТИНИ.

- ВІДВІДУВАТИ ЗАГАЛЬНІ ТА ГРУПОВІ ЗБОРІВ.