Кадрове забезпечення

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти