Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 351 Дніпровської міської ради

 

План асигнувань на 2022

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ НА 2022 РІК
40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 351 Дніпровської міської ради
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Дніпро, Самарський район
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету   місцевий (бюджет Дніпровської міської територіальної громади)
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету    06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  закладів освіти Самарського району
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010  : Надання дошкільної освіти)
                              (грн.)
Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Заробітна плата 2111 264 402 264 402 264 402 264 402 376 642 264 402 264 402 264 402 264 402 272 718 272 718 272 386 3 309 680
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112                          
Нарахування на оплату праці 2120 58 168 58 168 58 168 58 168 82 862 58 168 58 168 58 168 58 168 59 999 59 999 59 926 728 130
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210                          
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                          
Продукти харчування 2230 160 363 136 800 99 099 102 242 101 559 82 913 0 0 0 0 0 0 682 976
Оплата послуг (крім комунальних) 2240                          
Видатки на відрядження 2250                          
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                          
Оплата теплопостачання 2271 84 838 84 900 62 312             33 803 21 903 23 803 311 559
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 9 842 6 560 6 560 6 560 5 248 5 248 5 248 5 248 5 248 3 280 3 280 3 280 65 602
Оплата електроенергії 2273 32 876 26 764 24 790 16 979 12 205 14 390 10 548 10 315 12 225 22 328 16 576 12 246 212 242
Оплата природного газу 2274                          
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 670 670 670 669 669 669 669 669 669 669 669 0 7 362
Оплата енергосервісу 2276                          
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                          
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                          
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410                          
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420                          
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610                          
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                          
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630                          
Виплата пенсій і допомоги 2710                          
Стипендії 2720                          
Інші виплати населенню 2730                          
Інші поточні видатки 2800                          
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110                          
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121                          
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122                          
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131                          
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132                          
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141                          
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142                          
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143                          
Створення державних запасів і резервів 3150                          
Придбання землі та нематеріальних активів 3160                          
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210                          
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220                          
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230                          
Капітальні трансферти населенню 3240                          
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111                          
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112                          
Надання інших внутрішніх кредитів 4113                          
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів 4121                          
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122                          
Повернення інших внутрішніх кредитів 4123                          
Надання зовнішніх кредитів 4210                          
Повернення зовнішніх кредитів 4220                          
Нерозподілені видатки 9000                          
УСЬОГО   611 159 578 264 516 001 449 020 579 185 425 790 339 035 338 802 340 712 392 797 375 145 371 641 5 317 551
                               
                               
                               
Директор закладу                            Любов УМАНЕЦЬ
  М.П.                   (підпис)        
                               
                               
                               
Начальник відділу ЦБ при департаменті гуманітарної політики ДМР № 4 (закладів освіти Самарського району)                   Тетяна ЗАЛЮБЧЕНКО
                      (підпис)        
                               
                               
                               
Бескостна Олена 095 476 57 08                        
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                      Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 N 1220)
                      Затверджений у сумі: Дев’ять мільйонів двісті сорок одна тисяча вісімсот п’ятдесят вісім гривень 00 копійок
                          9 241 858,00 грн.
                          (сума словами і цифрами)
                      В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
                        (посада)
                               
                          Олена ЯКОВЕНКО  
                      (підпис)        
                               
                        07 лютого 2022 р.    
                           
                              М.П